Vedtægter for Haslev Fuglevenner

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er HASLEV FUGLEVENNER, dens hjemsted er Haslev.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er: Udbredelse af kendskab til burfugle, deres pleje og opdræt. Dette formål søger opnået ved:

Stk. 1 Afholdelse af medlemsmøder

Stk. 2 Foredrag om og forevisning af fugle (evt. lysbilleder, film mm.)

Stk. 3 Afholdelse af konkurrencer

Stk. 4 Afholdelse af udstillinger

Stk. 5 Møder og udstillinger kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder anledning dertil.

 

§ 3. Landsorganisationen

Haslev Fuglevenner er tilsluttet LDF – Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.

Stk. 1 Bestyrelsen kan til enhver tid opsige medlemskab af LDF iht. gældende regler.

Stk. 2 Bestyrelsen bør sende repræsentant/repræsentanter til landsorganisationens årlige kongres.

 

§ 4. Bestyrelsen

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 1 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsessuppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, men træder ind i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt, hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Suppleanternes funktionstid er 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 

Stk. 1 Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.

Hvert år ved den ordinære generalforsamling i januar kvartal, fratræder henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 2 Over forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne samt generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

 

Stk. 3 Juniormedlemmer og medlemmer, der driver erhverv ved at handle med fugle, kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§ 5. Bilagskontrollant

Ved hvert års generalforsamling vælges 1 bilagskontrollant samt 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

 

§ 6. Medlemmerne

Enhver kan blive medlem af foreningen.

Finder bestyrelsen imidlertid, at et medlems optagelse i foreningen vil virke skadende for foreningens omdømme samt for ro og orden indenfor foreningen, kan den nægte vedkommende optagelse, og i tilfælde heraf skal spørgsmålet forelægges førstkommende generalforsamling, som træffer afgørende beslutning.

 

Stk. 1 Såfremt bestyrelsen finder, at et medlems optræden eller medlemskab skader foreningens interesser, skal den forelægge spørgsmålet for en generalforsamling, som da afgør, hvorvidt medlemmet kan forblive i foreningen eller skal ekskluderes. Vedkommende medlem underrettes forinden generalforsamlingen om, at dets eksklusion er foreslået og grunden hertil. Ekskluderede medlemmer kan på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling søge om optagelse i foreningen.

 

Stk. 2. Medlemmerne må påregne at skulle udføre praktisk arbejde i forenings regi.

 

Stk. 3. Æresmedlemmer af Haslev Fuglevenner kan udnævnes af en enig bestyrelse . Foreningen betaler medlemskontingentet til LDF.

 

§ 7. Kontingent:

Stk. 1. Indmeldelses gebyrets størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling for det næstkommende kalenderår.

 

Stk. 2. Kontingentet til foreningen følger pristalsudviklingen og det til en hver tid gældende kontingent til Landsorganisationen.

 

Stk. 3. Kontingentet skal være betalt senest 1. februar. Såfremt et medlem ikke har betalt til ovennævnte tid, slettes medlemskabet. Nyt medlemskab sker ved indbetaling af indskud på lige fod med nye medlemmer.

 

§ 8. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Alt foreningens regnskabsvæsen er underlagt foreningens kasserer.

Senest 31. januar afleveres det afsluttede regnskab med bilag til den valgte bilagskontrollant, kassereren skal være bilagskontrollanten behjælpelig med de oplysninger, denne måtte ønske. Senest d. 15. februar afleveres det reviderede regnskab til formanden. Revisionsbemærkninger skal være indført i en revisionsprotokol. Foreningens midler indsættes i en bank eller sparekasse, lydende på foreningens navn, og kan kun hæves med underskrift af kasserer eller formand.

 

§ 9. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes ordinært i januar kvartal, under ledelse af en af forsamlingen valgt dirigent.

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen senest 14 dage før til alle medlemmer, vedlagt dagsorden, der er følgende:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmerne (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før)

Valg af: Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsessuppleanter

Billagskontrollant

Billagskontrollantsuppleanter

Eventuelt

 

Stk. 1 Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der har betalt kontingent jf. § 7. Skriftlig afstemning kan forlanges.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Endvidere kan 1/5 af foreningens stemmeberettigede og valgbare medlemmer skriftligt forlange, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med angivelse af dagsorden på samme måde og afholdes i øvrigt efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

 

§ 11. Ændring af vedtægter

Ændring af foreningens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling. Ændringsforslaget er vedtaget, hvis mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.

 

§ 12. Opløsning:

Foreningens opløsning kan kun finde sted på en særlig varslet generalforsamling. Der kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indvarsler en ny generalforsamling tidligst 1 måned efter, dog senest 3 måneder efter. Denne er da beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal, men her kræves stadig ¾ af de afgivne stemmer for at opløsning kan finde sted.

Besluttes det, at foreningen opløses, vil der af de tilstedeværende ved simpel majoritet være at tage bestemmelse angående foreningens kassebeholdning og andre ejendele.

 

Revideret marts 2013

Kommende arrangementer

5. April 2022

Ekstraordinær Generalforsamling

Afstemning om nedlukning af Haslev Fuglevenner

Hilsen BestyrelsenBesøgstæller

Besøg siden den: 27-01-2017
Total: 316111
Dagligt: 140

1 online