Årsberetninger fra LDF 2014

 

Formandens beretning 2014

De sidste par år har det gennemgående tema været organisationens økonomi, samt mangel på ekstra hænder til opgaver i organisationen. Økonomien mener vi, der ved at være styr på. Sidste års regnskaber viser nogle pæne resultater, dog har bestyrelsen valgt at foretage nogle nedskrivninger på Bogsalgets varelager, hvor mange ældre bøger var værdisat højt i forhold til den nuværende værdi. Administrationsudvalget kommer ud af 2014 med et flot overskud på trods af nogle ekstraordinære udgifter. Det skyldes desværre ikke en fremgang i kontingentindtægterne, som vi må konstatere, er faldet væsentligt over de senere år. Forhåbentligt er de stabiliseret på det nuværende niveau. Den væsentligste årsag er den spareplan som vi satte i værk for 2 år siden, som det kan ses i regnskaberne er udgiften til mødeudgifter og kongres minimeret kraftigt i forhold til tidligere år. For det kommende år, vil kongresudgiften selvfølge stige igen, da vi i 2015 er gået tilbage til et 2 dags arrangement, dog vil udgiften hertil være på et acceptabelt niveau.

Vedr. organisationens tilgodehavender hos hhv. Jesper Møller Hansen og Carsten Christiansen har det desværre ikke været muligt at inddrive disse i det forløbne år. Jesper Møller Hansen har vi haft i fogedretten 2 gange, 2. gang på baggrund af en annonce på Fuglemarkedet.dk, dog uden at fogedretten har haft mulighed for at inddrive vores tilgodehavende. Det kan oplyses at vi har foretaget udpantning for vores tilgodehavende i hans ejendom. Vedr. tilgodehavendet hos Carsten Christiansen har vi desværre konstateret, at det indtil nu ikke har været muligt for Carsten at efterleve kravet om tilbagebetaling til LDF.

Der blev afholdt formandsmøde i Korsør d. 20. september. Bestyrelsens forventning til dette møde var, at vi ved et midtvejsmøde imellem repræsentantskabsmøderne kunne afholde et møde, hvor bestyrelsen havde mulighed for at informere som seneste nyt, og foreningerne havde mulighed for at fremkomme med emner man ønskede at debattere. Det var et positivt møde med dem som valgte og møde op, og flere ting blev drøftet i løbet af dagen. Desværre var der kun opbakning fra 13 af de tilsluttede foreninger. Et af punkterne som der blevet brugt en del tid på var Dansk Fuglehold, som jo bekendt står i en situation, hvor det er nødvendigt at få vendt det faldende abonnenttal, hvis der skal være håb for at bladet kan udkomme mange år frem i tiden. Bestyrelsen har siden formandsmødet arbejdet videre med det, som blev debatteret på mødet, og på repræsentantskabsmødet er der et særskilt punkt på dagsorden, hvor vi kan debattere det videre forløb omkring Dansk Fuglehold.

På formandsmødet var et af punkterne, at LDF agtede at søge om optagelse i Europaforeningen (Entente Europeéenne d’Aviciulture et de Cuniculture), som er en sammenslutning af alle hobbydyrsforeninger i Europa. LDF er pt. den eneste af danske hobbydyrs forening, som ikke er optaget. Europaforeningen arrangerer en stor europaudstilling hvert tredje år. I 2018 skal det være i Danmark, så flere specialklubber har udtrykt ønsker om at være med. Da Europaforeningen kun accepterer et medlemskab pr land inden for hver gruppe af dyr (for vort vedkommende: fugle) og det skal være en landsdækkende forening. Derfor er det LDF som skal være medlem. Medlemsskabet koster 100 € pr år. Vores ansøgning til EE er netop behandlet på deres præsidiemøde, og LDF er indstillet til optagelse på deres generalforsamling som afholdes i maj måned. Vi skal være til stede på det møde hvor ansøgningen bliver behandlet. Til disse møder er der også inviteret EU politikere og andre som evt. kan påvirkes/overbevises om at de ideer vi har, omkring hvilke lovgivningsforhold vi gerne ser anvendt for vores hobbyer er de rigtige.

I det forløbne år, blev LDF kontaktet af fjerkræfolk, som var blevet gjort opmærksom på, at Halsnæs Kommune på Sjælland var i gang med at vedtage et regulativ for hold af ikke- erhvervsmæssigt fuglehold, hvorunder de sammenlagde alt fjerkræ og fugle i voliere. Det var planen, at dette regulativ skulle vedtages uden at have været sendt til høring. Der blev udarbejdet en hurtig indsigelse på vegne af LDF, Danmarks

Fjerkræavlerforenings samt Dansk Fjerkræforum, som blev sendt direkte til teknisk udvalg i Halsnæs. Dette bevirkede at udvalget besluttede, at sende regulativet til udtalelse ved de nævnte foreninger. Bestyrelsen i landsorganisationen fik regulativet til gennemsyn og har kunnet komme med indsigelser, som der er blevet lyttet godt til. Miljøkonsulenten og Næstformanden har deltaget i et dialogmøde med Team Miljø fra Halsnæs Kommune, som er dem der vil lave sådan et regulativ. Dette medførte at regulativet blev acceptabelt for vores hobby, men det viste også at de embedsmænd som sidder og udarbejder disse regulativer, desværre ikke har den fornødne viden omkring vores hobby, til at kunne udarbejde disse regulativer, på en måde, som er det bedste for vores fugles tarv, samt vores hobby generelt.

Efterfølgende er vi blevet gjort bekendt med, at der i Thisted Kommune allerede er indført et nyt regulativ vedrørende hold af fjerkræ, men her har landsorganisationen ikke haft mulighed for at gøre indsigelser da vi først fik noget at vide, da kommunalbestyrelsen havde vedtaget det. Vi vil derfor opfordre jer alle til at være opmærksomme på, hvis I hører noget lignende fra andre kommuner, så lad bestyrelsen hører fra jer da det ellers kan få katastrofale konsekvenser for vores hobby.

I en vejledning om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven fra 2005 hedder det bl.a. under bagatelagtige forhold: ”I flg. § 85 kan tilsynsmyndigheden undlade at behandle forhold af bagatelagtig karakter – f.eks. klage over hanegal”. – Men sådan bagatelliseres hanegal ikke længere, her kun få år efter. Kommunerne har nu mulighed for at udarbejde disse regulativer, der sætter mere konkrete krav til det at holde fugle i hus og volierer, når det sker i byzone og i sommerhusområder. Vi er bekendt med en sag, også fra Halsnæs Kommune, hvor der var indgivet en klage over netop hanegal. Miljø teamet i kommunen rykkede ud for at besigtige forholdene. Sagen endte dog med, at klagen blev afvist fra kommunens side. Men det viser jo med al tydelighed, at bare en hane galer, så kan det sætte hele kommunens sagsbehandling i gang.

Ringsalget har igennem mange år indkøbt årsringe hos Hans Herr i Tyskland (åbne årsringe) og hos Van der Laar-Verbogen i Holland (lukkede årsringe). Vi har i 2014 indhentet priser fra flere mulige leverandører, nogle var dyrere, andre i mere eller mindre samme prisleje som det vi kender og en enkelt var 25-35 % lavere. Det var Coditech i Belgien, vi indgik derefter en ny leveringsaftale med Coditech, således at alle 2015 ringe er leveret derfra. Visuelt er der ikke umiddelbart nogen forskel, og godstykkelsen er den samme, efterfølgende har vi heller ikke modtaget reklamationer vedr. de nye ringe. Den prisbesparelse som vi opnåede ved at skifte leverandør, valgte vi at bruge til at nedsætte udsalgsprisen på LDF ringe, således at LDF kan tilbyde attraktive priser, som er konkurrencedygtige i forhold til alternative udbydere. Så så mange som muligt af de danske fugle kan bære en LDF ring.

Som nævnt tidligere har et gennemgået tema været mangel på hjælp, det er det også i år. Ejvind har besluttet at stoppe som formand for Bladudvalget på grund af tidspres i forbindelse med nyt arbejde. Derfor er det nødvendigt at der på dette års repræsentantskabsmøde vælges en ny formand for Bladudvalget, som sammen med LDF’s bestyrelse kan få nedsat et aktivt bladudvalg, som kan støtte og hjælpe Ejvind i hans arbejde som redaktør for Dansk Fuglehold.

Som afslutning vil jeg blot nævne at bestyrelsen er meget interesserede i, at indgå i en dialog med foreningerne, herunder forventninger til LDF, feedback, og gode idéer fra foreningerne. Dette betyder også, at bestyrelsen gerne tager imod invitationer til at besøge foreningerne, således at vi i fællesskab kan udvikle LDF til en stærkere organisation.

Jens Christensen Formand

 

Beretning fra Administrationsudvalget 2014

Formandens beretning har jo dækket de væsentligste begivenheder i årets løb, og jeg har derfor ikke, det helt store yderligere at berette om, fra årets løb, hvilket på sin vis, kan betragtes som positivt.

I 2014 kunne administrationsudvalget fejre sin 20 års fødselsdag. I beretningen fra udvalgets første leveår, kunne man læse at der var anvendt omkring 50.000 fotokopier til udsendelse til foreninger mv, og derudover 5.000 fotokopier til den interne skriftlige kommunikation. Til sammenligning kunne jeg kun præsentere ca.

1.000 udskrifter fra printeren sidste år, og her står repræsentantskabsmødet naturligvis for størstedelen. Heldigvis kan vi jo nu om dage, blot vedhæfte en fil og trykke send, hvilket jo betyder, at den arbejdsmæssige belastning for en formand for udvalget er til håndtere i forbindelse med udsendelser.

En ting der dog ikke har ændret sig siden 1994, er at posten kun kommer frem til dem der er adresser på. I den forbindelse, vil jeg gøre foreningerne opmærksomme på, at man jo er velkommen til at melde flere personer til LDF’s mailingliste, og er man i tvivl om, hvilke adresser der er i øjeblikket er tilknyttet ens forening, så er det blot, at skrive til undertegnede.

Repræsentantskabsmødet er den mest tidkrævende begivenhed i løbet af året, idet det kræver en del timer, at få klargjort de grønne kuverter, så de kan udleveres søndag morgen. Men samtidig vil jeg sige, at jeg med glæde skulle producere nogle flere fyldte kuverter, hvis flere foreninger vælger at møde op. Det er trods alt på repræsentantskabsmødet, at foreningerne kan være med til, at præge udviklingen og retningen for organisationen.

En måde at synliggøre organisationen på er diplomer og rosetter til de foreninger, der afholder udstilling. En opgave der påhviler administrationsudvalget. I den forbindelse, vil jeg rette en tak til Bent Sørensen, Randers, for at tage sig af denne opgave.

Det er tidligere blevet nævnt fra bestyrelsens side, at listen over foreningsformænd mv., fremover vil være at finde på hjemmesiden, forhåbentligt kort efter kongressen. Ændringer til listen over formænd skal dog, som altid meddeles undertegnede.

Thomas Ø. Jochumsen

Formand, Administrationsudvalget

 

CITES konsulentens årsberetning for 2014.

Det forgangne år 2014 har ikke været et år med voldsomme sager og ændringer af arter, som er omfattede af CITES reglerne.

Der har i årets kun været rådgivnings sager omkring CITES. En gang har jeg rådet en henvendelse til ikke at anskaffe de ønskede fugle, fordi de CITES certifikater som medfulgte ikke var udfyldt korrekt efter den hensigt de burde til formålet.

Jeg vil i denne årsberetning lige minde de lokale fugleforeninger om, at hvis der er fuglearter som er omfattet CITES liste I, som udstilles på den lokale udstilling eller findes til salg på foreningens fuglebørs, skal original certifikatet været fysisk til stede på lokaliteten. Det er faktisk afholderen af udstillingen eller fuglebørsen, som skal sørge for at dette er i orden.

I året 2014 har eg været ude i nogle enkelte foreninger og holde et foredrag omkring CITES og hvordan det fra verdensplan får indflydelse på den enkelte hobby avler. Personlig synes jeg at det har givet en god dialog med foreningernes medlemmer og en forståelse omkring det CITES certifikat, som medfølger den art der ønskes anskaffet.

Udarbejdet af CITES konsulent Torben Rafn, februar 2015.

Kommende arrangementer

5. April 2022

Ekstraordinær Generalforsamling

Afstemning om nedlukning af Haslev Fuglevenner

Hilsen BestyrelsenBesøgstæller

Besøg siden den: 27-01-2017
Total: 310778
Dagligt: 141

1 online