Velkommen til Haslev Fuglevenners hjemmeside,

 

Nyt fra LDF

 

Sidste nyt fra formand / bestyrelse!

Bestyrelsen informerer 27-12-14

Når dette læses er vi forhåbentligt kommet godt ind i det nye år. Her står vores hobby over for nogle meget store udfordringer, ud over, og som vi allerede er i gang med, at finde en løsning på Dansk Fugleholds fremtid. I øjeblikket er vi i gang med at registrere de indkomne ønsker og forslag til et Dansk Fuglehold der forhåbentlig kan overleve langt ind i fremtiden. Af andre ting der presser sig på kan nævnes, at der nu er kommuner der er begyndt at lave regulativer for hold af ”ikke-erhvervsmæssigt fuglehold”, der under hører alt hobby fjerkræ og fugle i hus og voliere.

Halsnæs kommune i Nordsjælland er en af de første som vi har fået kendskab til med hensyn til sådanne regulativer. Bestyrelsen i Landsorganisationen har haft regulativet til gennem syn og har kunnet komme med indsigelser som der er blevet lyttet godt til. Miljøkonsulenten og Næstformanden har deltaget i et dialogmøde med team miljø fra Halsnæs kommune, der som nævnt er i gang med at udarbejde et sådant regulativ. Det er godt hvis man kan holde en god kontakt og dialog med dem for at undgå, at det bliver alt
for restriktivt. Vi må huske, på at de personer der i kommunerne skal varetage alles interesser, ofte ikke har specifik indsigt i det at holde fugle i hus og volierer. Det kan således nemt ende med, at det bliver meget svært for vores hobby i fremtiden. Der er i Thisted kommune også indført et nyt regulativ vedrørende hold af fjerkræ, men i dette tilfælde har vi i LDF desværre ikke fået kendskab til, at regulativet var på vej, da kommunen først offentliggjorde det efter vedtagelsen. Vi har derfor ikke kunnet komme med evt.
indsigelser og holdninger og dermed ikke haft mulighed for at præge regulativet før det var godkendt af byrådet. Hvis I hører noget lignende i andre kommuner rundt i landet så lad høre fra jer. Miljøkonsulenten og vi fra bestyrelsens side er altid parate til at gå i dialog med kommunerne og på den måde forsøge at præge de regulativer, som vi ikke på sigt kan undgå at der kommer.

I en vejledning om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven fra 2005 hedder det bl.a. under bagatelagtige forhold: ”I flg. § 85 kan tilsynsmyndigheden undlade at behandle forhold af bagatelagtig karakter – f.eks. klage over hanegal”. – Men sådan bagatelliseres hanegal ikke længere, her kun få år efter. Kommunerne har nu mulighed for at udarbejde disse regulativer, der sætter mere konkrete krav til det at holde fugle i hus og volierer, når det sker i byzone og i sommerhusområder. Vi er bekendt med en sag, også fra Halsnæs
kommune, hvor der var indgivet en klage over netop hanegal. Miljø teamet i kommunen rykkede ud for at besigtige forholdene. Sagen endte dog med, at klagen blev afvist fra kommunens side. Men det viser jo med al tydelighed, at bare en hane galer, så kan det sætte hele kommunens sagsbehandling i gang.

Dansk fuglehold har det også meget svært i disse moderne tider hvor abonnements tal går stødt og roligt ned. Men bestyrelsen har, som man i sidste nr. af Dansk Fuglehold har set, udsendt et spørgeskema. Skemaet er også sendt til alle de tilsluttede foreninger for at få så mange af disse medlemmers oplevelse af Dansk Fuglehold som muligt. Vi håber på, at rigtig mange har taget sig tid til at besvare det, og at vi på den måde kan få et grundlag til at ændre på de ting som læserne synes der mangler i bladet, eller som læserne mener der ofres for meget spalteplads på. Hvis vi sammen med læserne kan gøre bladets indhold mere attraktivt og spændende at læse, så kan vi forhåbentlig også appellere til nogle af de fuglefolk, som i dag ikke abonnerer på Dansk Fuglehold. Målet er, at vi kan beholde et rigtig godt fugleblad, og som allerede nævnt, bevare det langt ind i fremtiden. Men det kræver, at vi sammen får standset tilbagegangen af abonnenter hvert år, og at vi også gerne kan se bare lidt flere der har lyst til at holde Dansk Fuglehold.

Bestyrelsen håber også på, at man i foreningerne vil tage det positivt op, når Landsorganisationen kalder til kongres den 7-8 marts. Da der på det afholdte formandsmøde i september 2014 var stor opbakning, blandt de fremmødte foreninger på, at man forsøgte med et 2 dages arrangement, som man gjorde før i tiden. Lad os håbe, at I alle vil vise interesse og støtte op om arrangementet, således at vi ved at vende tilbage til den måde at holde kongres på igen kan få bred tilslutning til arrangementet. Den foreløbige plan siger, at vi
starter lørdag eftermiddag med kaffe og et foredrag, og efter middagen er der igen om aftenen foredrag. Herefter er der almindelig samvær resten af aftenen. Om søndagen er der som sidste år repræsentantskabsmøde. Her er der fri adgang for de tilsluttede foreninger, men der skal naturligvis betales hvis man ønsker at deltage i morgenkaffe og middag senere. Men det hører I alt sammen mere om når vi kommer ind i 2015.

Bestyrelsen ønsker alle et Godt Nytår.

LDF orienterer om Dansk Fuglehold - November 2014

Vedr. Dansk Fuglehold, så er vi i den situation, at det er tvingende nødvendigt at standse abonnements tilbage- gang hvis DF skal overleve om bare nogle ganske få år. For et par år tilbage var vi i den samme situation. Dengang blev der fundet et billigere trykkeri, som gjorde at DF overlevede. Men denne øvelse kan vi ikke gentage. Så hvis DF skal overleve nu, så er tiden inde til vi sammen med foreningerne må finde alternative løsninger. Vi håber foreningerne er velvillige overfor vores tiltag i den forbindelse. Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at hvis DF først må indstille, så vil det være næsten umuligt at få det på gaden igen. Vi er derfor af den hold ning, at det er nu der skal handles, hvis DF skal udkomme også fremover.

For at prøve at finde ud af hvorfor abonnements tallet falder hvert år så har vi udarbejdet et spørgeskema som vi beder de tilsluttede foreninger videregive til deres medlemmer. Vi håber naturligvis på at medlemmerne vil udfylde skemaer- ne, således at vi kan få et billede af hvad der skal gøres bedre og evt. anderle- des for at stoppe tilbagegangen. For at gøre det lidt attraktivt at udfylde og ind- sende skemaerne, så vil vi trække lod om et års abonnement på DF imellem de skema er som vi modtager retur i udfyldt stand senest d. 31. december 2014.

Vi håber også på, at vi med de rigtige tiltag i DF kan gøre bladet så meget bedre, at abonnementstallet igen vil stige. Hvis vi kan øge abonnementstallet for DF, så kan vi også komme ned på en billigere pris. Vi er i øjeblikket dernede, hvor det er opsætningen af DF der er den største faktor når trykkeri udgiften skal betales. Ved at øge antal af blade vil stk. prisen således blive billigere. Det samme gæl- der for udsendelsen af DF. Vi betaler i øjeblikket en grundtakst og hertil en kilo- pris for de eksemplarer der skal sendes. Det vil således ikke koste forholdsvis det samme pr. stk. at udsende flere blade.

Én ting er naturligvis at gøre DF bedre m.h.t. indhold, men er det tilstrækkelig til, at vi kan fastholde de antal abonnementer vi har på nuværende tidspunkt. Og vil det være tilstrækkeligt til at forøge antallet af abonnementer, næppe. En af de parametre som sikkert kan få nye abonnenter frem vil være en prisnedsættelse. Men den kan vi umiddelbart ikke sætte i søen. Vi ville så også få en mindre ind- tægt på de abonnementer der er allerede nu. Skal prisen sænkes kunne det måske være en mulighed at sige, at det kun var i forbindelse med et medlem- skab ved en af de tilsluttede foreninger.

Kommende arrangementer

5. April 2022

Ekstraordinær Generalforsamling

Afstemning om nedlukning af Haslev Fuglevenner

Hilsen BestyrelsenVinder af udstillingens bedste nummer 2017 - Blåhovedet Pionus

Besøgstæller

Besøg siden den: 27-01-2017
Total: 304692
Dagligt: 143

1 online